مرکز تماس 021-47626541
پست الکترونیک support@pardano.com

پیگیری تراکنش

پیگیری سفارش خرید از پذیرندگان درگاه پردانو

در صورتی که شما از یکی از پذیرندگان درگاه پردانو، محصول یا خدماتی را خریداری نموده اما خدمات مورد نظر به شما ارائه نشده و یا ناقص ارائه شده است، از این بخش میتوانید تراکنش مورد نظر را پیگیری فرمایید.
اطلاعات شما :
اطلاعات خرید :